Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Treść stosunku pracy regulowana jest przepisami kodeksu pracy. Oznacza to, że wszelkie unormowania prawne, w tym też te dotyczące rozwiązania umowy o pracę, zawarte są w tym akcie prawnym. Co więcej również inne ustawy dotyczące szczególnych grup zawodowych zawierają często odniesienia do kodeksu pracy.

Umowa o pracę, jej treść, obowiązki pracodawcy i pracownika, systemy i rozkłady czasu pracy, uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem oraz przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy to wszystko możemy znaleźć w kodeksie pracy. Akt ten powstał ponad 44 lata temu, lecz do tej pory był już wielokrotnie nowelizowany, czasami kilka razy w roku.

W kodeksie pracy zawarte są również unormowania dotyczące rozwiązania stosunku pracy. Artykuł 30 określa podstawowe sposoby takie rozwiązania, czyli m.in. porozumienie stron, rozwiązanie przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania takiego okresu, przez upływ czasu na jaki umowa była zawarta oraz przez wykonanie pracy, dla której umowa była zawarta. Zastosowanie któregokolwiek z wymienionych powyżej przypadków uzależnione jest od konkretnej sytuacji. Najprostsza sytuacja jest w dwóch ostatnich przypadkach, w których umowa kończy się z końcem okresu, bądź końcem pracy. Strony mogą zawrzeć w takiej sytuacji następną umowę, jeżeli chcą aby stosunek pracy był kontynuowany, bądź też zakończyć współpracę. W przypadku porozumienia stron rozwiązanie umowy o pracę uzależnione jest od dobrowolnej zgody pracodawcy i pracownika na zakończenie stosunku pracy. Gdy sytuacja taka nie następuje wówczas możemy zastosować wypowiedzenie umowy o pracę, bądź też rozwiązanie bez wypowiedzenie. Drugi przypadek występuje raczej w sytuacji poważnych naruszeń występujących po stronie pracownika lub pracodawcy, gdy jedna ze stron chce natychmiastowo przerwać współpracę.

W przeciwnym razie możemy mówić o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem. Powstaje w związku z tym pytanie: jaki jest okres wypowiedzenia? Otóż uzależniony jest on od rodzaju umowy i stażu pracy pracownika u danego pracodawcy. W przypadku umów o pracę na okres próbny możemy mówić o trzydniowym, tygodniowym lub dwutygodniowym okresie wypowiedzenia. Termin trzydniowy jest, gdy umowa na okres próbny zawarta jest do dwóch tygodni, tydzień – przy okresie próbnym dłuższym niż dwa tygodnie, a dwa tygodnie przy umowie o pracę na okres próbny zawartej na trzy miesiące.

W przypadku umów na czas nieokreślony możemy mówić o dwutygodniowym, miesięcznym lub trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia. Okres dwutygodniowy stosujemy w przypadku, gdy pracownik pracuje u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy; miesięczny, gdy pracownik pracuje ponad pół roku, a trzymiesięczny w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Podsumowując należy podkreślić, że okres wypowiedzenia umowy o pracę warto jest skonfrontować z rodzajem umowy o pracę i dokładnie wyliczyć zakładowy staż pracy pracownika. Dopiero posiadanie tych danych pozwoli na określenie jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here