Aktywność użytkowników - dodawaj zdjęcia, filmy, bierz udział w dyskusjach
Pojawiły się nowe posty

Regulamin Portalu.

I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z Portalu należącego do Bartosz Piotrowski Handel Usługi, NIP 657 262 91 04, REGON 021305329, Wojszycka 27/2, 53-006 Wrocław, który prowadzi platformę internetową www.4emotion.pl za pośrednictwem, której łączona jest społeczność fanów sportu na całym świecie.

 2. Regulamin powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.

 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Partnerów, Użytkowników, a także prawa i obowiązki Administratora Portalu, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego www.4emotion.pl.

 4. Każdy Użytkownik ma możliwość odczytu oraz ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie, a także dokonania wydruku.

II Definicje

 1. Użytkownik–osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w sposób zorganizowany, ciągły i korzysta z usług Portalu.

 2. Usługodawca– Bartosz Piotrowski Handel Usługi, NIP 657 262 91 04, REGON 021305329, Wojszycka 27/2, 53-006Wrocław, administrujący Portal www.4emotion.pl.

 3. Portal- www.4emotion.pl.

 4. Panel Użytkownika - zbiór informacji dotyczących i udostępnianych przez Użytkownika na łamach portalu.

 5. Administrator portalu – osoba zarządzająca i udostępniająca Aplikacje.

III Techniczne warunki korzystania z Portalu

 1. W celu korzystania z Portalu Użytkownik powinien posiadać:

 1. Portal zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

 2. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość zapisywania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

 3. Portal informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Portalu.

 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies, zawarte są w Polityce Plików Cookies udostępnianej pod adresemwww.4emotion.plstanowiąintegralną część niniejszego regulaminu.

IV Rejestracja w Portalu

 1. Użytkownik w celu założenia Profilu w Portalu dokonuje rejestracji poprzez: podanie imienia, nazwiska,adresu e-mail oraz hasła. Logowanie się w systemie następuje poprzez podanie adresu e-mailoraz hasła.

 2. Rejestracja nie jest obowiązkowa, ale korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Portalu udostępnione jest tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.

 3. Użytkownik lub jakakolwiek osoba podająca swoje dane bądź dane w celu wypełnienia formularza rejestracyjnego, zobowiązuje się do podania w formularzu danych zgodnych z prawdą.

 4. Użytkownik przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

 

V Zakres usług Portalu

 1. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne i dobrowolne.

 2. Portal daje Użytkownikowi możliwość skorzystania m.in. z funkcjonalności:

 1. Użytkownik nie ma obowiązku rejestracji w Portalu, jednakże Użytkownik zalogowany ma dostęp do wszystkich funkcjonalności Portalu.

 2. Użytkownik ma w każdym momencie możliwość usunięcia wybranych informacji prezentowanych przez niego w Portalu w ciągu 5 minut od jego dodania.

 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach działalności Portalu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

VI Prawa Własności Intelektualnej

 1. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

 2. Użytkownik, który wprowadza treści, zdjęcia filmy na łamy Portalu jest ich właścicielem i ponosi za nie odpowiedzialność.

 3. Użytkownik korzystający z funkcjonalności Portalu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Portalu.

 4. Wyłączne prawa autorskie do nazwy, logo, grafiki Portalu należą do Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

VII Prawa i Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik może korzystać z usług Portalu w sposób dobrowolny.

 2. Użytkownik nie może przekazywać kodów (danych dostępowych) do konta na Portalu osobom trzecim.

 3. Użytkownik korzysta z informacji przekazanych w Aplikacji na własną odpowiedzialność.

 4. Zakazane jest umieszczanie treści:

 1. Użytkownik ma możliwość modyfikacji parametrów postu podczas jego dodawania.

 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli określił je w publikowanych przez siebie treściach.

 3. Użytkownik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę może zgłosić naruszenie praw za pomocą wysłania maila, w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.

 4. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez formularz kontaktowy na stronie http://www.4emotion.pl

 5. W ramach Portalu zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

VIII Prawa i Obowiązku Usługodawcy

 1. Administrator Portalu troszczy się o należyte działanie platformy internetowej www.4emotion.pl o każdej porze.

 2. Usługodawca ma możliwość cytowania treści udostępnianych na łamach Portalu przez Użytkowników.

 3. Usługodawca ma możliwość zablokowania Panelu Użytkownika, w przypadkach:

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Administrator ma możliwość usunięcia każdej treści wprowadzonej przez Użytkownika w Portalu jeżeli narusza ona Regulamin lub obowiązujące przepisy prawne. Przyczyną usunięcia treści może być także zgłoszenie naruszeń Regulaminu przez inne podmioty korzystające z Portalu.

 2. Administrator ma możliwość modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Portalu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z działalnością Portalu. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Administratora.

 3. Portal nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika, jeżeli Portal nie posiada świadomości faktów i okoliczności tego działania.

 4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści ze stron www, których linki znajdują się na łamach Portalu. Użytkownik wchodząc na inne strony www za pośrednictwem Portalu zobowiązany jest każdorazowo zapoznać się z regulaminem obowiązującym na danych stronach www wraz ze szczegółami świadczonych usług.

 5. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu Użytkowników w ramach Portalu, Portal jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.

 6. W przypadku, gdy Usługodawca wiedział o bezprawnych działaniach Użytkowników, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.


 

IX Procedura reklamacyjna

 1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, wysyłając maila poprzez formularz kontaktowy na stronie Portalu lub podając poniższe informacje w innej formie:

 1. Powyższe informacje Użytkownik może podać wysyłając wiadomość e-mail.

 2. Portal rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji. Wskaże, czy uznaje reklamację oraz sposób, w jaki zamierza ją zrealizować lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.

 4. W przypadku uznania reklamacji, Portal niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

 

X Przepisy Końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresemwww.4emotion.pl.

 2. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników, korzystających z Portalu przed dniem wejścia w życie zmian.

 3. Jeżeli Użytkownikiem jest osoba fizyczna, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji ( więcej informacji znajduję się tutaj: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/) lub sąd powszechny według właściwości ogólnej za pośrednictwem ogólnoeuropejskiej platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 4. Jeżeli Użytkownikiem jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez mediacje lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

4emotion.pl
X
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.